V tomto článku se dočtete:

  • IQOS vytváří aerosol, který obsahuje o 95 % méně škodlivých látek než cigaretový kouř.
  • IQOS aerosol neobsahuje žádné pevné částice na bázi uhlíku.
  • IQOS poskytuje srovnatelnou dávku nikotinu jako cigarety pro uspokojení potřeb dospělých kuřáků.

skrýt

Dostupná v českém jazyce zde.

Produkuje IQOS méně škodlivin než cigarety?

IQOS tabák nespaluje, ale nahřívá. Tím pádem neprodukuje cigaretový kouř ani dehet. Uvolňuje pouze vodní páru tzv. aerosol, obsahující méně škodlivých a potenciálně škodlivých látek než kouř z cigaret. Tento aerosol je tvořen menšími, kapalnými částicemi, které se rychle odpařují a neulpívají v okolí.

Výsledky laboratorních měření společnosti Philip Morris International ukazují, že aerosol z výrobku IQOS obsahuje výrazně nižší koncentraci škodlivých a potenciálně škodlivých látek (HPHCs) v porovnání s cigaretovým kouřem. V průměru bylo množství HPHCs z aerosolu vytvořeného výrobkem IQOS (s výjimkou nikotinu) o 95 % nižší ve srovnání s podílem HPHCs z cigaretového kouře z referenční cigarety 3R4F. Nižší hodnoty jsou prokazatelné jak při přepočtu na „jednu tabákovou náplň“, tak v přepočtu na „mg nikotinu“. Stojí za povšimnutí, že u nikotinu není pozorována významně nižší koncentrace oproti cigaretě. Díky tomu může být výrobek IQOS pro dospělé kuřáky přijatelnou alternativou k cigaretám.

Průměrné redukce škodlivých látek

Změřené v aerosolu ze zařízení IQOS v porovnání s kouřem z referenční cigarety 3R4F

Referenční
cigareta
3R4F
O
méně
škodlivin

FDA sleduje celkem 18 škodlivých a potenciálně škodlivých látek:

acetaldehyd, akrolein, akrylonitril, 4-aminonaftlen, 2-aminonaftalen, amoniak, benzen, benzopyren, 1,3- butadien, oxid uhelnatý, krotonaldehyd, formaldehyd, izopren, nikotin, toluen, N-nitrosonornikotin a 4-metylnitrosamino-1-1-butanon

detailní seznam dostupný v anglickém jazyce zde.

WHO sleduje celkem 40 škodlivých a potenciálně škodlivých látek:

Kysličník uhelnatý, nikotin, 1,3-butadien, isopren, acetaldehyd, aceton, acrolein, butyraldehyd, crotonaldehyd, formaldehyd, propionaldehyd, akrylonitril, 1-aminonaftalen, 2-aminonaftalen, 3-aminobifenyl, 4-aminobifenyl, pyridin, chinolin, amoniak, kyanovodík, oxid dusnatý, oxidy dusíku, benzen, toluen, 4- (methylnitrosamino) -1- (3-pyridyl) -1-butanon [NNK], N-nitrosoanabasin, N-nitrosoanatabin, N-nitrosonornicotin [NNN], o-krezol, m-kresol, p-kresol, katechol, hydrochinon, fenol, resorcinol, benzo [a] pyren, arsen, kadmium, olovo, rtuť

Health Canada sleduje celkem 45 škodlivých a potenciálně škodlivých látek:

kysličník uhelnatý, nikotin, NFDPM, 1,3-butadien, isopren, acetaldehyd, aceton, acrolein, butyraldehyd, crotonaldehyd, formaldehyd, methylethylketon, propionaldehyd, 1-aminonaftalen, 2-aminonaftalen, 3-aminobifenyl, 4-aminobifenyl, pyridin, chinolin, amoniak, kyanovodík, oxid dusnatý, oxidy dusíku, benzen, styren, toluen, 4- (methylnitrosamino) -1- (3-pyridyl) -1-butanon [NNK], N-nitrosoanabasin, N-nitrosoanatabin, N-nitrosonornicotin [NNN], o-krezol, m-kresol, p-kresol, katechol, hydrochinon, fenol, resorcinol, benzo [a] pyren, arsen, kadmium, chrom, olovo, rtuť, nikl, selen

PMI sleduje celkem 58 škodlivých a potenciálně škodlivých látek:

benzo[a]pyren, oxid dusnatý, oxid uhelnatý, N-nitrosoanabasin, nikotin, N-nitrosoanatabin, suché pevné částice neobsahující nikotin (NFDPM), N/A 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon, celkový obsah pevných částic (TPM)^, N-nitrosonornikotin, voda^, oxidy dusíku, 1-aminonaftalen, fenol, 2-aminonaftalen, pyridin, 3-aminobifenyl, chinolin, 4-aminobifenyl, resorcinol, acetaldehyd, styren, aceton, toluen, akrylonitril, arsen, akrolein, kadmium, amoniak, chrom, 1,3-butadien, olovo, benzen, rtuť, butyraldehyd, nikl, pyrokatechol, selen, m-kresol, pyren, p-kresol, o-toluidin, o-kresol, akrylamid, krotonaldehyd, acetamid, formaldehyd, propylenoxid, kyselina kyanovodíková, ethylenoxid, hydrochinon, nitrobenzen, izopren, vinylchlorid, methyl(ethyl)keton, dibenzo[a,h]anthracen, propionaldehyd, benzo[a]anthracen

detailní seznam dostupný v anglickém jazyce zde.

IARC sleduje celkem 15 škodlivých a potenciálně škodlivých látek:

formaldehyd, fenobarbital, mitomycin C, cyklofosfamid, DDT (4,4’-dichlordifenyltrichlorethan),benzo [a] pyren, fenylbutazon, citrát klomifenu, 6-merkaptopurin, reserpin, actinomycin D, pronethalol hydrochlorid, piperonylbutoxid, 2,4,6-tris (1-aziridinyl) -s-triazin, 5-fluorouracil

Zdroje informací uvedených v článku najdete v angličtině zde.

Zde pak si pak můžete prohlédnout anglický zdroj dat uvedených v grafu.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi cigaretovým kouřem a aerosolem ze zařízení IQOS?

Cigaretový kouř je směs vzduchu a volně rozptýlených pevných částic, které vznikají při hoření organických látek, např. tabáku. Oproti tomu při nahřívání tabáku v zařízení IQOS se odpařuje směs vody, nikotinu a glycerinu. Cigaretový kouř tedy obsahuje pevné částice vzniklé hořením, kdežto aerosol produkovaný zařízením IQOS obsahuje částečky kapalné.

Více informací v angličtině najdete zde.

Cigaretový kouř je složený z větších pevných částic, které kuřáci i jejich okolí vdechují. Tyto látky pak přetrvávají v lidském organismu. Stejně tak se usazují na okolním povrchu, zůstávají tedy v prostředí a jsou hlavním zdrojem štiplavého zápachu spojeného s cigaretami.

Pozorování elektronovým mikroskopem nadále potvrdila, že IQOS aerosol neobsahuje žádné měřitelné pevné částice.

Aerosol z tabákových náplní určených pro nahřívání v zařízení IQOS se skládá jen z malých kapének, u kterých dochází k velmi rychlému odpařování či vstřebání dle okolních podmínek.

Konkrétní informace v angličtině najdete na 14. stránce dokumentu pod tímto odkazem.

Zdroj dat obrázku v angličtině najdete zde.

Co přesně obsahuje aerosol ze zařízení IQOS?

Aerosol ze zařízení IQOS se v měřeném průměru na jednu tabákovou náplň HEETS skládá z 44,65 mg vody, 1,43 mg nikotinu, 4,85 mg glycerinu a 5,24 mg ostatních složek, jejichž přesné složení lze zjistit v anglickém jazyce zde.

Oproti tomu je kouř z referenční cigarety 3R4F složený z 23 mg dehtu, pouze 20,51 mg vody a 2,07 mg nikotinu. Cigaretový dehet pak obsahuje mnoho látek, z nichž velká část je zdraví škodlivá. Tyto údaje byly získány během standardizovaného měření za pomocí kaskádového impaktoru, přičemž o detailech měření se můžete dočíst na 13. stránce dokumentu v anglickém jazyce zde, nebo si prohlédněte obrázek níže.
Složení tabákových náplní do zařízení IQOS se může mírně lišit v závislosti na regionu výroby.

porovnání vydechovaných látek

Nikotin
2.07 mg
Dehet
23 mg
Voda
20.51 mg
Referenční cigareta 3R4F
Ostatní
5.24 mg
Nikotin
1.43 mg
Glycerin
4.85 mg
Voda
44.65 mg

Jak analýza aerosolu ze zařízení IQOS probíhala?

Společnost Philip Morris International provedla důkladná měření chemických a fyzikálních vlastností aerosolu tvořeného výrobkem IQOS. Jako referenční zdroj byly použity seznamy toxických látek, které jsou podle mezinárodních regulačních orgánů a organizací pro veřejné zdraví klasifikovány jako toxické a karcinogenní a pravděpodobně souvisejí s chorobami spojenými s kouřením.

Podle těchto seznamů bylo měřeno chemické složení aerosolu produkovaného výrobkem IQOS. Data se získávala pomocí měření na velice citlivých přístrojích, které jsou plně v souladu se standardy ISO. Při testech výzkumníci dodržovali zásady správné laboratorní praxe OECD a využívali zkušební metody a postupy, které jsou akceptovány širokou vědeckou komunitou. Testy probíhaly opakovaně kvůli eliminaci statistické odchylky a výsledky jsou přepočítávány jak na hodnoty získané z jedné tabákové náplně, tak na mg nikotinu.

Byly výsledky studií nezávisle ověřeny?

Studie společnosti Philip Morris International podléhají mezinárodně ustanoveným regulacím a standardům a jejich podrobný rozpis a výsledky jsou dostupné v registru klinických studií clinicaltrials.gov. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv uvedl, že nezávislá testování v jejich laboratořích potvrdila nízké hladiny vybraných HPHC v aerosolu produkovaném zařízením IQOS v porovnáním s cigaretovým kouřem.

Zdroj v anglickém jazyce je k dispozici zde.

Zdravotnická organizace Public Health England potvrdila, že ve srovnání s cigaretami je vystavení potenciálně škodlivým látkám u produktů nahřívajících tabák pravděpodobně v nižší míře, a to jak u uživatelů, tak v jejich okolí. (). Obdobné závěry uvádí i Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BFR) a britský Výbor pro toxicitu chemikálií v potravinách, spotřebních výrobcích a životním prostředí (COT) (výstupy výzkumu jsou v angličtině k dispozici zde.)

Odkazy na další nezávislé studie v anglickém jazyce můžete najít zde.

Znamená nižší koncentrace HPHC v aerosolu také nižší toxicitu?

Výsledky chemických rozborů a předklinických studií přesvědčivě dokazují, že aerosol ze zařízení IQOS má v porovnání s cigaretovým kouřem nižší toxicitu. Je tedy méně škodlivý.

Tuto skutečnost potvrzují zjištěné nižší úrovně sledovaných parametrů genetické a biologické odezvy na vystavené látky sledované během in vitroin vivo studií. Bylo tak prokázáno, že aerosol ze zařízení IQOS má významně nižší účinek na vznik a rozvoj onemocnění v porovnání s cigaretovým kouřem. Tyto závěry tak podporují potenciál výrobku IQOS snížit zdravotní rizika a stát se lepší alternativou kouření.

Zdroje v anglickém jazyce najdete pod tímtotímto odkazem.

Dokáže IQOS nahradit klasické cigarety?

IQOS poskytuje téměř stejnou dávku nikotinu jako klasické cigarety. V rámci průzkumu chování uživatelů byla pozorována vysoká míra ochoty používat zařízení IQOS namísto cigaret. Podložená spokojenost uživatelů s výrobkem naznačuje, že by zařízení mohlo být alternativou, která dokáže dospělým kuřákům plně nahradit cigarety. Ovšem nejlepší volbou je vzdát se tabáku a nikotinu zcela.

Užívání IQOS poskytuje téměř stejnou dávku nikotinu jako cigarety, nicméně vystavení uživatelů škodlivým látkám je u systému nahřívání podstatně nižší – srovnatelné s kontrolní skupinou abstinujících kuřáků. Více se dozvíte v sekci Zdraví. Během studií bylo u osob užívajících zařízení IQOS zjištěno, že úroveň nikotinu a časové rozložení jeho maximální koncentrace v krvi byly srovnatelné s kuřáky klasických cigaret. Stejně tak nutkání kouřit se objevovalo v podobných intervalech u obou skupin. Tyto závěry naznačují, že dospělí kuřáci, kteří přešli z cigaret na používání IQOS, nemají potřebu používat zařízení IQOS častěji než klasické cigarety a je pro ně uspokojující alternativou. Více se můžete dočíst v anglickém jazyce zde.

měření obsahu nikotinu v krvi

Průměrné koncentrace nikotinu v krvi dobrovolníků naměřené během 120 minut po jednorázovém použití IQOS nebo cigarety.

(non-menthol)
(non-menthol)
(menthol)
(menthol)
IQOS
Ref. cigareta 3R4F
Čas od T0 (Min)
Nikotin ng/mL

Užití IQOS poskytuje téměř stejnou dávku nikotinu jako vykouření cigarety.

Tento předpoklad podporují i výsledky testů prováděných před uvedením výrobku na trh. Jednalo se o tzv. WOT - testy celkové nabídky. Ukázalo se, že podstatná část účastníků z řad dospělých kuřáků začala používat IQOS od prvního týdne studie, a to buď výlučně (> 95 % všech spotřebovaných tabákových výrobků) nebo převážně (≥ 70 % všech spotřebovaných tabákových výrobků). Tyto testy s dobrovolníky proběhly v celkem pěti zemích: Japonsko, Itálie, Německo, Švýcarsko a Jižní Korea. Detaily jsou v anglickém jazyce dostupné zde.

Výsledky průzkumů také konzistentně ukazují, že IQOS obecně není atraktivní pro dospělé nekuřáky, což je doloženo slabým zájmem dotazovaných dospělých abstinujících kuřáků a dospělých celoživotních nekuřáků používat tento výrobek. Zájem používat zařízení IQOS je v tomto případě srovnatelně slabý jako u cigaret. Výsledky u skupiny mladých nedospělých nekuřáků jsou srovnatelné s výsledky pozorovanými u dospělých nekuřáků. Tyto závěry téměř kopírují výsledky studií prováděných po uvedení výrobku na trh. V rámci nich bylo zjištěno jen zanedbatelné zvýšení míry započnutí či návratu ke kouření. Zařízení IQOS tedy není atraktivní pro mladistvé nekuřáky.

Více o problematice se můžete v anglickém jazyce dočíst zdezde.

Co obsahují tabákové náplně?

Tabákové náplně obsahují rozdrcené listy výběrových typů tabáku z plantáží celého světa. Více o původu tabáku se lze dočíst v anglickém jazyce zde. Listy jsou následně obohaceny o aromatické složky a vylisovány do rovnoměrných tabákových archů pro získání ideálního poměru a rozložení surovin. Hotové tabákové náplně jsou navrženy pro výhradní používání se zařízením IQOS. Jejich přesné složení se mírně liší dle konkrétní varianty produktu a regionu jejich distribuce. Konkrétní seznam ingrediencí a jejich použitého množství lze vyhledat v anglickém jazyce zde. Zde je pro ilustraci výčet látek obsažených v tabákových náplních HEETS varianty Yellow label distribuovaných v České republice a na Slovensku v přepočtu na jednu krabičku:
203,3 mg tabáku, 359,5 mg filtračních materiálů, 136,7 mg papírových složek obalu, 36,1 mg vody, 10,5 mg celulózy, 10,8 mg lepících látek, 6,1 mg gumy guar, 0,041 mg přírodních a umělých dochucovadel/aromatických složek a 0,303 mg propylenglykolu.

Je nikotin škodlivý?

Nikotin je rostlinná sloučenina přirozeně obsažená v tabáku. Má stimulační a uvolňující účinky. Je ovšem návykovou látkou, na které vzniká závislost a která ovlivňuje nervovou soustavu. Není tedy bez rizika. Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) však nikotin není klasifikován jako rakovinotvorný a není ani primárním původcem nemocí z kouření. To však neplatí o několika tisících jiných toxických sloučenin, které vznikají při spalování tabáku v klasické cigaretě. Nikotinu v jakékoliv formě by se však měly vyvarovat rizikové skupiny, podrobně popsány v sekci Okolí. Standardně se na obalech cigaret uvádí údaj o obsahu množství nikotinu, který se měří pomocí testovacího režimu stanoveného Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). U všech variant tabákových náplní HEETS bylo za konstantních testovacích podmínek naměřeno 0,5 mg nikotinu. Tento režim je ovšem navržený pro cigarety. Jeho použití k testování obsahu nikotinu v tabákových náplních HEETS je nepřesné a může vést k nekonzistentním a zkresleným výsledkům. Příjem nikotinu při používání zařízení IQOS je navíc ovlivněn chováním jednotlivých spotřebitelů.

Vytváří se v IQOS dehet?

Tabákový dehet vzniká při hoření organických látek. Vyskytuje se pouze při konzumaci klasických cigaret, u zařízení IQOS ani elektronických cigaret nevzniká, protože v nich nedochází ke spalování tabáku. Je to tmavá olejovitá kapalina, obsahující převážně karcinogenní a toxické látky. Přesto údaje o množství dehtu v tabákových výrobcích mohou být zavádějící, protože množství dehtu zásadně neodráží jeho složení a potenciální škodlivost. Proto Evropská směrnice o tabákových výrobcích z roku 2014 konstatovala, že informace o obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatém na krabičkách cigaret se ukázaly jako zavádějící a nesprávně vedoucí uživatele k domněnce, že některé cigarety jsou méně škodlivé než jiné. To je jeden z důvodů, proč vlády i zdravotnické organizace podpořily odstranění těchto údajů z obalů cigaret.
V zařízení IQOS můžete občas najít zbytky tabáku z náplní. To jsou ovšem vysušené kusy rekonstituovaného tabáku, které nahříváním ztratily část svojí vlhkosti, a proto změnily i barvu. Nejedná se o dehet.

Více informací v anglickém jazyce můžete najít zde.

Zmiňována je směrnice 2014/40/EU.

Co je zmiňovaná referenční cigareta 3R4F

Referenční cigaretu 3R4F poskytla výrobcům tabákových výrobků a výzkumným organizacím Státní univerzita v Kentucky. Vyvinula ji koncem 60. let pro zvyšující se potřebu tabákového průmyslu i zdravotnických organizací používat pro testy a měření unifikovanou variantu cigarety. Chemické složení této cigarety i její vlastnosti v prostředí in vitro byly podrobně prozkoumány a Státní univerzita v Kentucky dodává tuto cigaretu s podrobnými údaji o jejím složení a fyzikálních vlastnostech. Varianta referenční cigarety 3R4F je používána od roku 2006, kdy vystřídala předchozí 2R4F verzi. Bližší informace o referenční cigaretě naleznete v anglickém jazyce zde.

Co říkáte na článek?

Opravdu už o chemickém složení IQOS víte všechno?
Vyzkoušejte své znalosti v krátkém kvízu.

OTÁZKA
1/5

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi cigaretovým kouřem a aerosolem ze zařízení IQOS?

Protože IQOS tabák nespaluje, ale nahřívá, produkuje aerosol, který obsahuje méně škodlivých látek než cigaretový kouř. Jak velký je rozdíl vyjádřený v procentech?

Vytváří se při nahřívání tabáku v IQOS dehet?

Je užívání IQOS méně škodlivé než kouření cigaret?

Obsahuje IQOS aerosol nikotin?

Užitečné odkazy

IQOS produkuje v průměru o 95% méně škodlivin ve srovnání s referenční cigaretou. IQOS je méně škodlivý než cigarety.
Důležitá informace: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový.
IQOS tabák nespaluje, ale pouze nahřívá, neprodukuje tedy kouř, ale páru.
IQOS nemá negativní dopad na kvalitu vnitřního ovzduší.
IQOS je třeba užívat rozumně a s ohledem na okolí, zvlášte pak v blízkosti rizikových skupin.
IQOS poskytuje srovnatelnou dávku nikotinu jako cigarety.

Tyto stránky jsou provozovány za účelem poskytování obecných informací o nás a našem novém produktu IQOS dostupném ZDE v souladu s právními předpisy, zejména s §9 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá informace: Tento výrobek není bez rizika a je návykový. Je určen pro dospělé kuřáky.