V tomto článku se dočtete:

  • IQOS tabák nahřívá a není tak zdrojem žádného kouře.
  • IQOS nemá negativní vliv na kvalitu vzduchu v uzavřených prostorách.
  • Aerosol z jedné tabákové náplně se v uzavřené místnosti rozptýlí do jedné minuty.

Výsledky studie potvrdily, že IQOS nemá negativní vliv na kvalitu vzduchu v uzavřených prostorách. Při užívání zařízení se s aerosolem do okolí uvolňuje nikotin, acetaldehyd a glycerin, ovšem pod limitními hodnotami stanovenými směrnicemi pro kvalitu ovzduší dle EUWHO.

Studii v anglickém jazyce najdete zde.

Kvalita vnitřního ovzduší závisí na poměru širokého spektra chemických a biologických složek. Americká asociace ASHRAE definuje kvalitu vzduchu jako přijatelnou, pokud nejsou přítomny žádné škodlivé složky v toxických koncentracích a 80 % či více osob vystavených takovému vzduchu nevnímá jakýkoliv negativní pocit. Znečištění a následné snížení kvality vzduchu v uzavřených prostorách může zapříčinit kontaminovaný vzduch z vnějšího prostředí, emise ze škodlivých látek v materiálu budov či jejich zařízení, špatný topný či ventilační systém, ale i běžné aktivity, jako je vaření, uklízení nebo kouření. V neposlední řadě vzduch ovlivňuje i přítomnost zvířat a lidí.

Detaily v anglickém jazyce najdete zde.

Společnost Philip Morris International uskutečnila několik studií týkajících se vlivu užívání IQOS na kvalitu vzduchu v uzavřených prostorách a podobných měření tzv. pasivního kouření, respektive pasivnímu vystavení účinkům dýmu z cigaret, či aerosolu z IQOS. V rámci měření byla sledována přítomnost škodlivých a potenciálně škodlivých sloučenin z rozsáhlého seznamu látek, které jsou běžně obsaženy v klasickém cigaretovém kouři.

Výsledky těchto studií jsou pro uživatele IQOS dobrou zprávou. Zatímco při kouření klasických cigaret se koncentrace sledovaných škodlivin v ovzduší výrazně zvýšila, užívání IQOS navýšilo pouze přítomnost nikotinu a acetaldehydu. Glycerin zmíněný v úvodu byl detekován až při zátěžové zkoušce v místnosti s velmi slabou ventilací. Úrovně všech tří látek se nacházely pod limity směrnic EU a WHO pro kvalitu ovzduší (text je v anglickém jazyce). Přesněji koncentrace nikotinu byla oproti stanoveným limitům EU více než 250× nižší a rozptýlený acetaldehyd byl přítomen ve 40× menším množství. Výsledky analýz dokazují, že zařízení IQOS nemá negativní dopad na kvalitu ovzduší v interiéru, a pro kuřáky a jejich okolí je tak lepší volbou než klasické cigarety.

Zdroj uvedených informací najdete v anglickém jazyce zde.

Zařízení IQOS tabák pouze nahřívá, a proto není zdrojem žádného kouře a nevytváří tzv. boční dým.

Hlavní součástí tabákového kouře v prostředí je tzv. proud bočního dýmu. Proud bočního dýmu je tvořen především kouřem, který vychází ze zapáleného konce hořící či doutnající cigarety. IQOS však žádný podobný proud bočního dýmu samovolně nevytváří, protože z výrobku IQOS vychází aerosol pouze při potáhnutí. Aerosol je téměř z 80 % tvořen vodní parou. Více o složení aerosolu v sekci Chemické složení. Používání výrobku IQOS v uzavřených prostorách proto nemá negativní vliv na kvalitu vnitřního ovzduší.

V tradiční cigaretě dochází ke spalování tabáku při teplotách okolo 600-800 °C. Tím vzniká více než 6000 látek, které se uvolňují do okolí. Velká část z těchto látek je zdraví škodlivá.

Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších veřejných zdravotnických organizací způsobuje cigaretový kouř mnohá onemocnění, včetně rakoviny plic a srdečních chorob, také u nekuřáků v okolí. Stejně tak je jednou z příčin řady dětských respiračních chorob, astmatu, chronického kašle a dušnosti nebo syndromu náhlého úmrtí kojenců.

Zdravotníci z WHO též došli k závěru, že klasický cigaretový kouř zhoršuje astma u dospělých osob a způsobuje podráždění očí, krku a nosních sliznic. Z šesti běžně sledovaných indikátorů bočního dýmu produkt IQOS do svého okolí uvolňuje pouze nikotin.

Více o bočním dýmu v anglickém jazyce najdete zde.

Pro určení vlivu zařízení IQOS na kvalitu vnitřního ovzduší společnost Philip Morris International provedla několik srovnávacích měření s klasickou cigaretou. Účastníky byli dospělí kuřáci, kteří kouří tradiční cigarety, dospělí uživatelé IQOS a elektronických cigaret. Testovací místnosti simulovaly běžné prostředí dle mezinárodních standardů ISO. Každá testovací skupina byla v místnosti nejprve dvě hodiny zcela bez užívání tabákových produktů a výzkumníci sbírali data o vlivu jejich přítomnosti na kvalitu ovzduší. Následně se prostor hodinu větral, aby pak stejná skupina lidí v místnosti strávila další dvě hodiny, během kterých užívala IQOS,
e-cigarety či kouřila klasické cigarety – to vše během oddělených měření. Výsledkem opakovaného testu byly následující výstupy – kontrolní data „nekuřácké“ místnosti plné lidí, osob kouřících klasické cigarety a skupiny užívající IQOS.

Tato měření probíhala v celkem 5 různých scénářích, kdy topení, ventilace, zařízení místností a další parametry simulovaly prostředí kanceláře, pohostinství a tři varianty obytných prostor.

Zjištěné látky v ovzduší
testovacích místností

Vyber sledované prostředí
Cigareta 3R4F
IQOS
Bez tabáku
Vyber sledovanou látku

Podrobná specifika v anglickém jazyce lze dohledat zde.

Zásadním zjištěním těchto měření je, že užívání zařízení IQOS do okolí uvolňuje ze sledovaných látek pouze nikotin a acetaldehyd, v krajních případech malé množství glycerinu.

Při měřeních bylo sledováno celkem 23 látek. Hlavní indikátory bočního dýmu, včetně typických ukazatelů rozptýleného cigaretového kouře: dýchatelné příměsi v ovzduší, částice absorbující ultrafialové záření (UVPM-THBP, např. tetrahydroxybenzofenon), fluorescenční částice (FPM, např. skopoletin), solanesol, 3-ethenylpyridin, nikotin. Dále pak složky, které se mohou v ETS a aerosolech v prostředí s určitou pravděpodobností vyskytovat nebo jsou zařazeny na zkráceném seznamu FDA obsahujícím 18 škodlivých a potenciálně škodlivých sloučenin: karbonyly (acetaldehyd, akrolein, krotonaldehyd, formaldehyd), těkavé organické sloučeniny jako akrylonitril, benzen, 1,3-butadien, isopren, toluen a v neposlední řadě plyny oxid uhelnatý, oxid dusnatý a oxidy dusíku. Detaily naměřených hodnot u většiny látek si lze prohlédnout zde.

Zařízení IQOS produkuje aerosol složený převážně z drobných kapek vody, které se v místnosti odpaří do několika minut.

Studie společnosti Philip Morris International a nezávislých vědců sledovaly, za jak dlouho se rozptýlí aerosol ze zařízení IQOS a cigaretový kouř v uzavřených prostorách. V průběhu studie se měřila koncentrace částic ve vzduchu před a po užití tabákového výrobku. Po spotřebování jedné náplně v nahřívači IQOS se koncentrace par a částic v místnosti vrátila na výchozí normy do jedné minuty, zatímco rozptýlení kouře z jedné cigarety trvalo až 3 hodiny a 45 minut.

porovnání rychlosti
rozptylu částic

za jak dlouho se rozptýlí aerosol z IQOS versus cigaretový kouř v uzavřeném prostoru

Cigareta kouř
00:00:00
IQOS aerosol

Zdroj uvedených informací v anglickém jazyce najdete zde.

Nejnovější studie společnosti Philip Morris International uvádí, že nekuřáci vystaveni aerosolu ze zařízení IQOS ve svém organismu nemají žádné stopy nikotinu ani škodlivých sloučenin spojených s kouřem z klasických cigaret.

Kvůli analýze efektů podobných pasivnímu kouření bylo přes 300 dospělých dobrovolníků pozváno na dvě večeře, kde proběhlo testování. Během první večeře bylo všem zúčastněným zakázáno používat jakékoliv tabákové výrobky a byly jim odebrány vzorky krve a moči pro stanovení výchozích hodnot. Následující večeře probíhala s užíváním tabákových náplní v zařízení IQOS a opět se všem zúčastněným odebraly vzorky tělních tekutin. Výsledky ukázaly, že přítomní nekuřáci ve svých tělech neměli žádnou měřitelnou hodnotu nikotinu ani tabákových nitrosaminů, které se do ovzduší uvolňují při kouření tradičních cigaret a jsou považovány za jedny z významných karcinogenů obsažených v cigaretovém kouři. K těmto závěrům se došlo chemickou analýzou vzorků krve a moči u všech zúčastněných před a po večeři.
Celá studie a data v ní obsažená jsou připravovány k vydání v odborných vědeckých časopisech.

Popis studie v anglickém jazyce naleznete zde.

IQOS je lepší volbou než kouření klasických cigaret, ale není bez rizika. IQOS nemá negativní vliv na kvalitu ovzduší v uzavřených prostorách nad limitní hodnoty stanovené legislativou, přesto v ovzduší zanechává stopy nikotinu a acetaldehydu. Z toho důvodu je třeba užívat jej rozumně a s ohledem na okolí, zvláště pak v blízkosti rizikových skupin. Při užívání IQOS je také nutné dodržovat platnou legislativu.

Mezi rizikové skupiny, které by se měly vyvarovat užívání IQOS i jím produkovaného aerosolu, patří zejména nezletilí, těhotné či kojící ženy, lidé s cukrovkou nebo lidé se zdravotními komplikacemi týkajícími se srdeční činnosti nebo cév. Stejně tak se mohou u některých uživatelů objevit alergické reakce na některé ze složek vydechovaného aerosolu ze zařízení IQOS v uzavřených prostorách.

Při nahřívání tabáku v IQOS se uvolňuje skutečné tabákové aroma, které vnímají i lidé ve vašem okolí.

Ano, někomu odér z aerosolu IQOS není příjemný. Tabák má totiž velmi specifické aroma, které nemusí vyhovovat všem. Jinému může naopak vonět. Je však důležité ještě jednou zmínit, že na rozdíl od běžné cigarety nemá IQOS negativní vliv na kvalitu vzduchu v místnosti.

Co říkáte na článek?

Užitečné odkazy

Ikona Graf
IQOS produkuje v průměru o 95% méně škodlivin ve srovnání s referenční cigaretou. IQOS je méně škodlivý než cigarety.
Důležitá informace: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový.
Ikona Teplota
IQOS tabák nespaluje, ale pouze nahřívá, neprodukuje tedy kouř, ale páru.
Ikona Vzduch
IQOS nemá negativní dopad na kvalitu vnitřního ovzduší.
IQOS je třeba užívat rozumně a s ohledem na okolí, zvlášte pak v blízkosti rizikových skupin.
Ikona Nikotin
IQOS poskytuje srovnatelnou dávku nikotinu jako cigarety.

Tyto stránky jsou provozovány za účelem poskytování obecných informací o nás a našem novém produktu IQOS dostupném ZDE v souladu s právními předpisy, zejména s §9 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá informace: Tento výrobek není bez rizika a je návykový. Je určen pro dospělé kuřáky.