V tomto článku se dočtete:

 • IQOS produkuje o 95 % méně škodlivých látek v porovnání s cigaretami.
 • Užívání IQOS je méně škodlivé a méně rizikové než kouření cigaret.
 • U kuřáků, kteří po dobu studie přešli na IQOS, došlo ke zlepšení všech sledovaných ukazatelů klinického rizika.

Dosavadní výsledky měření a klinické studie prokazují, že užívání IQOS je méně škodlivé – a tedy méně rizikové pro zdraví jednotlivce – než kouření cigaret. Jak je vysvětleno v sekci Chemické složení, zařízení produkuje aerosol o sníženém obsahu škodlivých a potenciálně škodlivých látek, čímž snižuje pravděpodobnost vzniku a postupného rozvoje nemocí spojených s kouřením. Hlavní klinické ukazatele těchto nemocí se při užívání IQOS blíží hodnotám dlouhodobě abstinujících kuřáků.
skrýt
Více se lze o 5denních studiích dočíst v anglickém jazyce zde (Polsko) a zde (Japonsko)
skrýt

Studie z USA zdezde.

Studie z Japonska zdezde.

V IQOS aerosolu se vyskytuje mnohem méně škodlivin než v cigaretovém kouři - v dalších sekcích je podrobně vysvětleno, že průměru až o 95 %. Tyto údaje jsou potvrzeny měřením na přesných přístrojích dle standardizovaných postupů v laboratoři a ověřené nezávislými měřeními. Toto značně snížené množství škodlivin se projevuje i výrazně nižším vstřebáváním do lidského organismu (odborně „metabolizuje v organismu“). Což je potvrzeno klinickými studiemi provedenými dle standardizovaných a mezinárodně uznávaných vědeckých postupů pro klinické studie.
Co je ovšem nejdůležitější – hlavní klinické ukazatele nemocí obvykle spojených s kouřením cigaret se při užívání zařízení IQOS navracejí do normálních hodnot. A to dokonce tak výrazně, že se blíží k hodnotám klinických ukazatelů u lidí, kteří přestali kouřit cigarety úplně.

Co přesně reprezentují ukazatele klinického rizika je znázorněno níže:

Přehled 8 klinických ukazatelů zdravotního rizika

Poškození dýchacích cest

Představuje možnosti vzniku a rozvoj
plicních onemocnění a problémů
s dýcháním

Oxid uhelnatý

Reprezentuje akutní účinky na
kardiovaskulární systém
a průchodnost cév

Oxidační stres

Nerovnováha mezi tvorbou kyslíkových
radikálů a jejich odbouráváním v těle.
Ovlivňuje vznik a rozvoj rakoviny nebo
dýchacích onemocnění

Zánětlivost

Přítomnost zánětu poukazuje
na riziko vzniku rakoviny
nebo dýchacích onemocnění

Genotoxicita

Též mutageneze, proces poškození DNA.
Udává celkový faktor rizika vzniku
a rozvoje rakoviny

Krevní obraz a poškození srdce

Souhrnné informace o výkonnosti srdce
a případném poškození vnitřního
povrchu cév

Srážlivost krve

Indikuje možnost vzniku a rozvoje
kardiovaskulárních onemocnění
vzhledem k průchodnosti cév a zásobení
orgánů kyslíkem

Metabolismus lipidů

Sleduje zpracování a distribuci lipidů v těle,
snižujících průchodnost cév a vznik
kardiovaskulární onemocnění

To neznamená, že užívání IQOS je bez rizika. Znamená to ale, že snížení obsahu škodlivých a potenciálně škodlivých látek v aerosolu z IQOS zařízení vede k významnému snížení dopadu na lidské zdraví a nižší potenciál vzniku a rozvinuti nemocí spojených s kouřením klasických cigaret.

Studie prokazují, že když budou dospělí kuřáci užívat IQOS místo cigaret, bude méně pravděpodobné, že se u nich vyskytnou nemoci obvykle spojené s kouřením cigaret. To neznamená, že toto riziko je nulové, je jenom menší. Proto společnost Philip Morris International uvádí, že IQOS představuje lepší volbu pro zdraví než pokračování v kouření.

Společnost Philip Morris International využívá klinické studie coby hlavní prostředek hodnocení výrobku IQOS jako součásti kategorie produktů určených k nahřívání tabáku. Tyto studie poskytují údaje o účincích škodlivých a potenciálně škodlivých látek (tzv. HPHCs) a nikotinu, o návykovosti a atraktivitě výrobku i o chování spotřebitelů. Cílem klinických hodnocení je potvrdit, že kategorie produktů se sníženým rizikem, včetně zařízení IQOS, má významně méně škodlivých účinků v porovnání s kouřením klasických cigaret. Přechod dospělých kuřáků na tento způsob užívání tabáku má tudíž za následek snížení expozice škodlivým látkám a snížení rizik kouření.

Naše společnost realizovala několik typů studií hodnotících snížení expozice, tedy do jaké míry dokáže zařízení IQOS snížit produkci HPHC a jaký má redukce škodlivin vliv na zdraví uživatelů:

 • Farmakokinetické (tzv. PK) a farmakodynamické (tzv. PD) studie, kdy PK studie hodnotí koncentrace nikotinu v organismu a PD studie se zaměřují na potlačení nutkání kouřit. Více se lze dočíst v sekci Chemické složení.
 • Studie provedené v izolovaném prostředí, kde se dobrovolníci nacházeli po dobu pěti dnů. Tato pozorování sloužila hlavně k přesnému určení hodnot snížení HPHC v porovnání s kouřením klasických cigaret nebo úplnou abstinencí.
 • Několikaměsíční ambulantní studie měřící snížení expozice, kdy testovaní dobrovolníci docházeli na pravidelné zdravotní prohlídky a odběry. Ověřily se tak závěry pozorování z izolovaného prostředí, tedy jestli je snížení HPHC udržitelné i v podmínkách běžného života. Hodnotilo se, zda u dospělých kuřáků, kteří zcela přešli na používání výrobku IQOS, došlo ke snížení vlivu HPHCs na jejich zdraví. Stejně tak se měřil účinek snížení v porovnání s dospělými kuřáky pokračujícími v kouření a s dospělými kuřáky, kteří se zdrželi kouření po celou dobu studií.
 • Dlouhodobá studie (v délce jeden rok) hodnotící „odpověď na expozici“, která nadále posuzuje, zda má přechod na systém nahřívání tabáku v IQOS zařízení příznivé účinky na cílové ukazatele klinického rizika.

Na oficiálních stránkách společnosti Philip Morris International je přehled klinických studií hodnotících výrobek IQOS, které jsou dostupné v anglické jazyce zde.

Dvě pětidenní studie potvrdily, že snížení tvorby HPHCs v aerosolu z výrobku IQOS naměřené v laboratoři vedlo u kuřáků, kteří přešli na výrobek IQOS, k významnému snížení expozice HPHCs.
Více se lze o pětidenních studiích dočíst v anglickém jazyce zde.

Měření obsahu látek v krvi

po dobu 5 dní v izolaci

IQOS
Kuřák
Abstinent
Čas (dny)
Biomarkery

Navíc byl tento pozitivní trend poklesu hladin HPHC v krvi a moči účastníků používajících zařízení IQOS viditelný už během první analýzy vzorků po 24 hodinách testování. Současně pozorovaný celkový pokles hladiny tabákových nitrosaminů (více v sekci Chemické složení) o 56 % je velice pozitivním zjištěním, protože právě tyto látky jsou spojovány se vznikem a rozvojem rakoviny plic a dalších onemocnění spojených s kouřením. Současně bylo po celou dobu studie pozorováno shodné množství získaného nikotinu jak u skupiny užívající IQOS, tak u dospělých kuřáků klasických cigaret.

Údaje z americké a japonské studie potvrdily, že se sledované klinické parametry po 90 dnech sledování posunuly stejným směrem jako u abstinujících kuřáků. Detaily obou studií jsou v anglickém jazyce dostupné zde.

Původním cílem ambulantních devadesátidenních studií bylo prokázat, že přechod z kouření cigaret na používání zařízení IQOS má za důsledek podstatné snížení expozice škodlivým a potenciálně škodlivým látkám. V rámci měření však byly shromážděny také údaje pro řadu cílových parametrů týkajících se klinického rizika, které umožňují posoudit, zda přechod na výrobky k nahřívání tabáku snižuje riziko vzniku onemocnění spojených s kouřením. Pokud by tomu tak bylo, projevily by se u dospělých kuřáků, kteří přešli na zařízení IQOS, příznivé biologické a funkční změny hodnot pro řadu vybraných ukazatelů korespondujících s rizikem vzniku onemocnění. Ideálně by se posunuly stejným směrem jako u dospělých kuřáků abstinujících po celou dobu trvání studie.

Výsledky studií o snížení expozice HPHC známé k dnešnímu dni ukazují, že úplný přechod na zařízení IQOS stále není zcela bez rizika, ale představuje menší zdravotní riziko než pokračování v kouření klasických cigaret.
Nejnovější studie hodnotící „odpověď na expozici“, tzv. Exposure Response Study (dále jen ERS), byla navržena tak, aby dokázala odpovědět na důležité otázky ohledně vlivu výrobků k nahřívání tabáku v reálných podmínkách jejich používání. ERS studie je prvním klinickým výzkumem svého rozsahu hodnotící potenciál redukce zdravotního rizika produktů bez kouře pro jejich uživatele. V této studii v anglickém jazyce sledující 984 dobrovolníků během 6 měsíců se měřily změny v ukazatelích klinického rizika u zdravých kuřáků, kteří buďto přešli na zařízení pro nahřívání tabáku IQOS nebo nadále pokračovali v kouření klasických cigaret svojí preferované značky. Během této rozsáhlé půlroční studie se zjistilo, že:

 • všech 8 sledovaných ukazatelů klinického rizika se na konci studie zlepšilo u kuřáků, kteří po dobu studie přešli na výrobek IQOS,
 • většina, konkrétně 5 z 8 těchto ukazatelů, ukázala statisticky významný rozdíl mezi kuřáky užívajícími zařízení IQOS a těmi, co zůstali u kouření klasických cigaret.

Přesné rozdíly lze zjistit v náhledu ERS studie v anglickém jazyce zde. Takových výsledků se dosáhlo i přes to, že někteří ze sledovaných uživatelů zařízení IQOS současně pokračovali v kouření klasických cigaret (až v poměru 30 % cigaret k užívání IQOS zařízení). Krom již zmiňovaných 8 hlavních ukazatelů klinického rizika byl zaznamenán i pozitivní vývoj u mnohých dalších klinických aspektů. Výsledky ERS studie tak nadále potvrzují veškerá zjištění z předcházejících výzkumů, kdy vše nasvědčuje redukci zdravotního rizika.

Studie hodnotící odpověď na expozici byla navržena k zodpovězení zásadních otázek spojených s dopadem přechodu na IQOS při běžném používání, tedy mimo laboratorní podmínky. Po dobu 6 měsíců bylo v několika klinických centrech v USA monitorováno 984 dospělých dobrovolníků, dospělých kuřáků, kteří neměli v dohledné době zájem přestat s kouřením. Následně byli náhodně rozřazeni do dvou skupin:

 • dospělí kuřáci pokračující v kouření klasických cigaret (496 osob),
 • dospělí kuřáci, kteří přešli z cigaret na výrobek IQOS (488 osob).

Účastníci byli požádáni, aby používali přidělený produkt, ale zároveň hlásili všechny tabákové výrobky, které během trvání studie použili. Na konci tohoto výzkumu se zjistilo, že kolem 60 % dobrovolníků ze skupiny užívající IQOS nadále pokračovalo s používáním tohoto zařízení v alespoň 70 % případů, kdy nějakým způsobem konzumovali tabák. Lidé z této skupiny používali v průměru 16,5 tabákových náplní a 2 cigarety denně. V porovnání se skupinou kuřáků klasických cigaret byly u skupiny IQOS uživatelů zjištěny pozitivní změny ve všech 8 ukazatelích klinického rizika, a navíc statisticky významné zlepšení u 5 z 8 ukazatelů navzdory 30% kombinaci s klasickými cigaretami.

Všechny klinické studie společnosti Philip Morris International byly v souladu se správnou klinickou praxí přezkoumány institucionální revizní komisí nebo nezávislou etickou komisí a byly realizovány pod dohledem renomovaných smluvních výzkumných organizací (CROs). Veškeré klinické studie prováděné společností PMI jsou navíc uvedeny na veřejně přístupném webu americké vlády zde (text je v anglickém jazyce).
Program hodnocení těchto studií využívá dlouhodobě zavedené a uznávané postupy z oblasti farmaceutického průmyslu, inovativní modely pro hodnocení rizika systémové toxicity a studie doporučované v konceptu pokynů pro výrobní odvětví týkající se použití tabákových výrobků se s níženým rizikem (zdroj v anglickém jazyce: Draft Guidance on Modified Risk Tobacco Product Applications). Program vydal americký úřad FDA v roce 2012.


Externí – nezávislé ověření je dlouhý proces a v současné době probíhá s předními regulačními orgány, včetně FDA nebo Public Health England.
FDA uvedla (text je v anglickém jazyce), že "nezávislé testování prováděné laboratoří Southeast Tobacco Laboratory (STL) společnosti FDA potvrdilo nižší hladiny vybraných HPHC v aerosolu z tabákových náplní HeatSticks ve srovnání s běžnou cigaretou".

Public Health England dospělo k závěru (text je v anglickém jazyce), že "ve srovnání s cigaretami mohou výrobky nahřívající tabák vystavovat uživatele a okolní osoby nižšímu množství částic a škodlivých a potenciálně škodlivých sloučenin (HPHC)".

Podobné výsledky zaznamenaly britské COT a německé BFR.

Stejně tak již bylo provedeno několik studií třetích stran, které potvrzují naše závěry. Společnost Philip Morris International současně proaktivně zpřístupňuje své studie pro kontrolu vědeckou komunitou, regulačními úřady a dalšími subjekty, a to na webových stránkách v anglickém jazyce PMIscience.com. Společnost předložila již přes 30 vědeckých publikací pro odborné časopisy o hodnocení zařízení IQOS a více než 150 příspěvků k metodám hodnocení a ověřování.

Přehled publikací najdete v následujících anglických dokumentech:
zde, od 12. strany,
zde, od 14. strany.

Společnost Philip Morris International zadává dlouhodobé studie a monitoruje události spojené s uživateli svých produktů pro účely zmapování dlouhodobého efektu užívání zařízení IQOS na zdraví. Získat jednoznačný důkaz o nastalých změnách v populaci je běh na dlouho trať. Proto mnohé studie s dobrovolníky ještě stále probíhají. Podrobnosti o těchto studiích jsou v anglickém jazyce k dispozici v tomto článku.

V současnosti se mimo jiné využívá speciálně navržený matematický model (text je v anglickém jazyce) k vyhodnocení potenciálu zařízení IQOS snížit nebo úplně eliminovat zdravotní rizika spojená s užíváním tabákových výrobků vzhledem k věku uživatelů. Z něj lze vyčíst, že přechod na tabákové produkty se sníženým rizikem pro kuřáky mezi 20 a 30 roky představuje prevenci zdravotních rizik, zatímco pro starší 40 let se jedná spíše o redukci míry těchto rizik (text je v anglickém jazyce).

Je prokázáno, že při užívání IQOS místo kouření klasických cigaret je méně pravděpodobné, že se u jednotlivce vyskytnou nemoci obvykle spojené s kouřením cigaret. To ovšem neznamená, že je toto riziko nulové, je jenom menší. IQOS zařízení tím pádem představuje lepší volbu pro osobní zdraví oproti pokračování v kouření klasických cigaret. Britská Královská lékařská společnost v roce 2016 uvedla, že „škodlivost kouření není primárně spojena s užíváním nikotinu jako takového, nýbrž s ostatními složkami tabákového kouře. Proto je důležité v co největší míře podporovat přechod současných kuřáků na zdroje nikotinu, které nevytváří kouř. Tím by mohlo dojít k radikálnímu zlepšení jejich zdraví i prodloužení očekávané délky života“. (Zdroj v anglickém jazyce je dostupný zde) IQOS díky svému designu a technologii HeatControl™ nespaluje tabák ani neprodukuje kouř, tudíž pro dospělé kuřáky, kteří by jinak nadále pokračovali v kouření klasických cigaret, představuje lepší volbu pro jejich zdraví. Více o technologii HeatControl™ v sekci Technologie.
Nejlepším způsobem, jak se vyhnout zdravotním komplikacím spojeným s kouřením, je s ním vůbec nezačínat.

Podle švýcarské neklinické studie IQOS zanechává výrazně méně skvrn na zubech než cigarety. Pokud jsou ale zuby už zabarvené, přechod na IQOS tento stav nezvrátí. Studie ve Švýcarsku byla provedena na lidských zubech a nejběžnějších dentálních materiálech. Narozdíl od podmínek v reálném životě ale zuby nebyly vystaveny dalším látkám způsobujícím zabarvení, jako je káva, čaj nebo víno.

V Japonsku, Švýcarsku, Itálii, Rumunsku a Španělsku byl proveden také online průzkum, který od 3157 bývalých kuřáků, kteří přešli na IQOS, zjišťoval, jaký má IQOS vliv na jejich dech v porovnání s kouřením cigaret. Podle zkušeností těchto uživatelů IQOS po užívání zanechává lepší dech než cigarety.

Co říkáte na článek?

Užitečné odkazy

Ikona Graf
IQOS produkuje v průměru o 95% méně škodlivin ve srovnání s referenční cigaretou. IQOS je méně škodlivý než cigarety.
Důležitá informace: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový.
Ikona Teplota
IQOS tabák nespaluje, ale pouze nahřívá, neprodukuje tedy kouř, ale páru.
Ikona Vzduch
IQOS nemá negativní dopad na kvalitu vnitřního ovzduší.
IQOS je třeba užívat rozumně a s ohledem na okolí, zvlášte pak v blízkosti rizikových skupin.
Ikona Nikotin
IQOS poskytuje srovnatelnou dávku nikotinu jako cigarety.

Tyto stránky jsou provozovány za účelem poskytování obecných informací o nás a našem novém produktu IQOS dostupném ZDE v souladu s právními předpisy, zejména s §9 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá informace: Tento výrobek není bez rizika a je návykový. Je určen pro dospělé kuřáky.